April 23rd, 2012

Семестральный проект по Оптическим сетям и системам

Кроме лабораторных и лекций по предмету нам предстоит защитить еще и курсовой проект.
Не буду переводить и расписывать задание, просто прочтите. Нужно спроектировать оптическую сеть связи на участке сети между реальными городами. Рассчитать нагрузку для сети OTH.
Zadání samostatné práce z předmětu Optické systémy a sítě (2012):
Návrh přenosové sítě
Vypracujte návrh přenosové sítě na bázi technologie OTH/DWDM. Uvažujte pouze lokality a odpovídající požadavky na datové toky pro svou variantu zadání.
Součástí návrhu budou kapitoly, obrázky a tabulky číslované dle následujícího seznamu:
1. Zadané lokality a provoz dle zadání.
2. Rozbor zadání zahrnující zobrazení vrstvy okruhů realizovaných navrhovanou sítí rozlišené podle typu (obr. 1 vrstva okruhů) a matici provozních zájmů (tab. 1).
3. Návrh sítě na vrstvě přenosových médií vycházející z matice vzdáleností (tab. 2) - optimální průběh optického kabelu s uvedením celkové délky pokládky:
a) obr. 2a) minimální strom
b) obr. 2b) jeden kruh
příp. nepovinně další varianty (2c) s dělením do subsítí apod. (Minimální náklady - jako ukazatel nákladů uvažujte čistě kilometrovou vzdálenost lokalit např. podél komunikací).
4. Návrh sítě na vrstvě sekcí (mux network plan) - vrstva OMS (uvést označení portů např. č. ... West/East/Trib. a řádu linkového signálu OTM) - na základě průběhu optického kabelu a matice provozních zájmů. Zahrnuje dimenzování linkového signálu OTM, počet vlnových délek DWDM (uvést výpočet vč. rezervy). Diskutovat možné varianty na základě bodu 3 (obr. 3a, b, příp. c) nad stromovou (2a), kruhovou (2b) nebo jinou topologií (2c) ve variantě:
a) Přípustná rychlost na optickém kanálu 10 Gbit/s
b) Přípustná rychlost na optickém kanálu 40 Gbit/s
Při kruhové či jiné topologie s redundancí uvažujte zálohovací mechanismus na vrstvě optických kanálů.
5. Vytvořte návrh propojení požadovaných toků v síti (cross-connection layout) pro jednu vybranou variantu včetně případných ochranných cest, na vrstvě ODU i vrstvě optických kanálů.
6. Závěr, zhodnocení a zdůvodnění
Bod 5 a zpracovat pouze pro dva uzly sítě (uzel 1 a uzel X dle zadání).
Při vypracování se zamyslete nad rozdělení do subsítí, možnosti dalšího růstu sítě (rezerva např. 30%) a rámcově též na náklady (např. delší propojení optickým kabelem znamená náklady navíc, moduly použité pro ochranu a zálohování částí zařízení znamenají náklady navíc, ale zvyšují spolehlivost atd.).
Zdroje pro řešení: skripta, přednášky a cvičení z předmětu, mapa dané oblasti, firemní a jiné zdroje na www, konzultace.
Условие сдачи курсового проекта: ненулевое количество баллов за него. Это забавно.

Бега!

Лошади, орущая толпа, ставки...все это дерби. Вчера мы вырвались на пару часов из общежития и поехали на юг Праги в место Velká Chuchle на бега. Я должна сразу сказать, что деньги я на лошадок не ставлю, потому как не знаю правил и все такое. Мне кони нравятся. Вот пора фоток. Забеги устраиваются каждое воскресение.


Collapse )